PRIVACY NOTICE

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Εισαγωγή

Η εταιρεία «Β2Kapital ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (εφεξής «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Λ. Κηφισίας 1-3, και έχει αδειοδοτηθεί νόμιμα από  την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εταιρία ειδικού και αποκλειστικού σκοπού για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του αρ. 1 του ν. 4354/2015, ενημερώνει με την παρούσα τους επισκέπτες (εφεξής «Χρήστες») του ιστοτόπου «https://www.b2kapital.gr» (εφεξής «Ιστότοπος) για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά την περιήγησή τους στον Ιστότοπο.

Ειδικότερα, η Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σας παρέχει αναλυτική πληροφόρηση αναφορικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργάζεται, τους τρίτους με τους οποίους μοιράζεται τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε ως υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω η Εταιρεία κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, είναι τα ακόλουθα:

 1. Τεχνικές πληροφορίες κατά την επίσκεψη του Ιστοτόπου, όπως διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, τύπος φυλλομετρητή και λειτουργικού συστήματος, μοντέλο συσκευής, αλλά και λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών και που σχετίζονται με την ανάλυση της περιήγησής σας στον Ιστότοπο.
 2. Σε περίπτωση χρήσης της φόρμας επικοινωνίας στην Ενότητα «Τρόποι Επικοινωνίας» συλλέγουμε το ονομ/νυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την εταιρεία την οποία εκπροσωπείτε και ελεύθερο κείμενο στο οποίο μπορείτε να περιγράψετε το λόγο επικοινωνίας.
 • Σε περίπτωση υποβολής του βιογραφικού σας μέσα από τον Ιστότοπό μας συλλέγουμε το αναλυτικό σας βιογραφικό, όπως περιγράφεται στην Ενότητα «Καριέρα».

 

Σκοποί Επεξεργασίας

Στο πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς και νόμιμες βάσεις:

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αναφέρονται ανωτέρω στην κατηγορία i), προς διασφάλιση και επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της, προκειμένου να επιτύχει την απρόσκοπτη, ορθή και ασφαλή λειτουργία του Ιστοτόπου, να τηρεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και να εξασφαλίζει εν γένει ζητήματα επιχειρησιακής συνέχειας.

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αναφέρονται ανωτέρω στην κατηγορία ii), προς διασφάλιση και επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της, ήτοι την επικοινωνία με τους Χρήστες και την διευθέτηση κάθε ερωτήματος/αιτήματος που της απευθύνεται.

Η συλλογή των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων στην ενότητα iii) εδράζεται στη νομική βάση  του έννομου  συμφέροντος της Εταιρείας να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, με σκοπό την αξιολόγηση και εξεύρεση του κατάλληλου υποψηφίου για την εκάστοτε θέση εργασίας

Τέλος, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αναφέρονται ανωτέρω στην κατηγορία και αφορούν σε χρήση τεχνολογιών όπως τα cookies, για σκοπούς ανάλυσης, εξατομίκευσης ή/και διαφήμισης.

Διαβίβαση των Δεδομένων σας

Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η εταιρεία δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών της:

 • Εταιρείες υποστήριξης και διαχείρισης του Ιστοτόπου,
 • Εταιρείες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, ή καθήκοντα υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
 • Καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Προστασία των Δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Χρόνος τήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της κάθε επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

Τα δικαιώματά σας

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την B2KAPITAL, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος πρόσβασης πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος διόρθωσης πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος διαγραφής πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασίας πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. Για να κατεβάσετε τη φόρμα άσκησης δικαιώματος στη φορητότητα πατήστε εδώ: ΦΟΡΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στο email: dpo@b2kapital.gr, τηλέφωνο: 2162005088

Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

 Τι συμβαίνει με τις ιστοσελίδες τρίτων μερών;

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών του Ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης και Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του Ιστοτόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Η «Εταιρεία» δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η «Εταιρεία» δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Εάν ο Χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

WEBSITE PRIVACY NOTICE

Introduction

The company “B2KAPITAL SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME CLAIMS MANAGEMENT FROM LOANS AND CREDITS», based in Athens, Av. Kifissias 1-3, 11523, (hereinafter “Company”),  a special and exclusive purpose company providing loan and credit claims management  pursuant to art. 1 of Law 4354/2015, hereby informs the visitors (hereinafter “Users”) of the website “https://www.b2kapital.gr” (hereinafter “Website”) for the processing of their personal data during the use of the Website.

The “Company” is the Data Controller of your personal data, which is collected through the use of the Website, in compliance with Greek Law 4624/2019 and the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, (hereinafter “GDPR”). With the present privacy notice we provide you with information regarding what personal data we collect and for what purposes we collect them, which are the recipients of your data and the rights you have as data subjects.

Categories of personal data

The personal data that the Company collects and further processes during the use of the Website, are the following:

 1. While you visit the Website, technical information, such as IP address, date and time of visit, type of browser and operating system, device model, and other information that are collected through cookies and similar technologies, which are relevant to the analysis of your visit to the Website.
 2. In case of using the contact form in the Section “Contact Us” we collect the name, email address, phone number, the company you represent and free text in which you can describe the reasons for contacting us.

iii. In case of submitting your CV through our Website, we collect your detailed CV, as described in the “Career” section.

Purposes of Processing

In the context of using the Website, the Company processes your data according to the following purposes and legal bases:

Our Company processes your personal data as mentioned here above under (i), in order to ensure and achieve its legal interests, in order to ensure the uninterrupted, proper and secure operation of our Website, maintain backup copies and safeguard business continuity issues.

Our Company processes your personal data as mentioned here above under (ii), in order to ensure and achieve its legal interests, i.e. the communication with the Users and the settlement of every question / request addressed to it.

We collect your personal data here above under (iii) under the legal basis of our legitimate interest to process your personal data for the purpose of assessment and selection of the most suitable candidate for a job vacancy.

Finally, provided that you give your consent, our Company processes your personal data related to the use of technologies such as cookies, for analysis, personalization or/and advertising purposes.

Transfer of your Data

For the fulfillment of the aforementioned purposes, your data may be disclosed to third parties, such as:

 • Website support and management companies,
 • Companies that take on the role of Data Protection Officer, or support duties of Data Protection Officer
 • As well as any other administrative, judicial or public authority or generally legal or natural person to whom it may, by law or court decision, derive a relevant obligation or right of the Company to disclose such data.

Protecting your Data

Our Company has taken all appropriate organizational and technical measures, in accordance with the technological standards and applicable laws and regulations, in order to ensure that the processing of your personal data, either by our Company or by third parties on our behalf, is lawful, appropriate and has the required level of security to prevent any unauthorized or accidental access, processing, deletion, alteration or other use thereof.

Retention of Data

Your personal data is retained for as long as this is required for the fulfillment of each processing purpose. Upon expiration of these terms, your personal data will be deleted, unless otherwise required under the applicable legal and regulatory framework or for the establishment, exercise or defense of legal claims.

Your rights

Every natural person whose data is processed by B2KAPITAL enjoys the following rights:

Right of access:

You have the right to be aware and verify the legality of the processing of your data. Thus, you have the right to access the data and receive additional information about their processing. To download the access right exercise form click here: ACCESS RIGHT EXERCISE FORM

 

 

 

Right of rectification:

You have the right to review, correct, update or modify your personal data by contacting the Data Protection Officer (DPO) at the above contact details. To download the correction right exercise form click here: RECTIFICATION RIGHT EXERCISE FORM

Right to delete:

You have the right to request the deletion of your personal data, when we process them with your consent or in order to protect our legal interests. In all other cases (such as when there is a contract, obligation to process personal data imposed by law, public interest), this right is subject to certain restrictions or does not exist as the case may be. To download the deletion right exercise form click here: DELETION RIGHT EXERCISE FORM

Right to restrict processing:

You have the right to request the restriction of the processing of your personal data in the following cases: (a) when you dispute the accuracy of the personal data and until it is verified; (b) when you object to the deletion of your data and to this end you request the restriction of their processing, c) when personal data are not needed for the purposes of processing, but are necessary for the establishment, exercise, support of legal claims; and (d) when you object to the processing and until it is verified that there are legitimate reasons that concern us and outweigh the reasons why you oppose the processing. To download the processing restriction exercise form click here: RESTRICTION EXERCISE FORM

Right to object to processing:

You have the right to object at any time to the processing of your personal data in cases where, as described above, it is necessary for the purposes of the legitimate interests we seek as processors. To download the form for exercising the right to object, click here: FORM FOR EXERCISING THE RIGHT TO OBJECT

Right to portability:

You have the right to receive your personal data free of charge in a form that allows you to access, use and process it using commonly used processing methods. To download the form for exercising the right to portability click here: FORM FOR EXERCISING THE RIGHT TO PORTABILITY

Right to withdraw consent

Where the processing is based on your consent, you have the right to revoke it freely, without prejudice to the legality of the processing based on your consent before revoking it.

Contact info

For any question, clarification or request regarding the protection of your personal data in the context of the operation of the Website, you can contact the Data Protection Officer of the Company at email: dpo@b2kapital.gr, phone: 2162005088.

Right of Complaint

In case you consider that we have not sufficiently satisfied your request and the protection of your personal data is affected in any way, you can submit a complaint through a special web portal to the Personal Data Protection Authority (Athens, 1-3 Kifissias Avenue, PC 115 23 | tel: +30 210 6475600). Detailed instructions for submitting a complaint are provided on the Authority’s website.

What about third party websites?

The Website provides access to third party websites through appropriate hyperlinks (links). These links are intended solely for the convenience of Users of the Website, while the websites to which they refer are subject to the respective, of these websites, terms of use and Privacy Notices. The display of the links is not an indication of the approval or acceptance of the content of the respective websites by the Website Administrator, who is not responsible for their content or for the privacy practices or the accuracy of the materials contained therein. The “Company” has no control over the websites owned by third parties or their content, which are accessed or made available through this website and, therefore, the “Company” does not endorse, sponsor, or otherwise accept any responsibility for these websites or their content. The User bears full responsibility for browsing any third party websites through the links provided in the Website.