Υπηρεσίες

Η Β2KAPITAL ( ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 140536701000, αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος ) έχει ως σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, τόσο για λογαριασμό εποπτευόμενων από την Τράπεζα Ελλάδος Πιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και για λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών του ομίλου Β2HOLDING, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η εταιρεία επικεντρώνεται στις βασικές κατηγορίες δανείων -καταναλωτικά, στεγαστικά, εταιρικά- μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με πωλήσεις μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ.

 

 

Απαιτήσεις Λιανικής Τραπεζικής

Η B2KAPITAL επέλεξε να ασχοληθεί με τις απαιτήσεις Λιανικής Τραπεζικής λόγω του μεγάλου όγκου ανάλογων υποθέσεων που έχουν περιέλθει σε καθεστώς μακροχρόνιας καθυστέρησης. Χάρη στην τεχνογνωσία και την υποστήριξη του Ομίλου ο οποίος ειδικεύεται σε διευθετήσεις τέτοιων απαιτήσεων, η B2KAPITAL είναι σε θέση να προσφέρει τις πιο κατάλληλες και βιώσιμες λύσεις.

 

Η τμηματοποίηση των δανείων γίνεται με βάση την παλαιότητα των απαιτήσεων και τη μεθοδολογία διαχείρισης που πρόκειται να ακολουθηθεί. Για την ορθότερη διαχείριση των απαιτήσεων αυτών, η B2KAPITAL αξιολογεί τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης των δανειοληπτών και προβαίνει στην ανάλυση βιωσιμότητας κάθε δανειακής υποχρέωσης.

 

Δάνεια Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

H B2KAPITAL επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των εταιρικών δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διότι αυτές αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα: oι ΜΜΕ αφορούν το 99% των επιχειρήσεων και το 85% της συνολικής ελληνικής απασχόλησης, απασχολώντας περίπου δύο εκατομμύρια εργαζομένους. Θεωρούμε ότι τα εταιρικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ενώ παράλληλα οι εταιρείες διαχείρισης που εξειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα, είναι σχετικά ολιγάριθμες.

 

Στη B2KAPITAL θεωρούμε ότι, στην εταιρική τραπεζική, κάθε μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα αποτελεί ειδική περίπτωση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει αντιμετωπίζεται με ξεχωριστό τρόπο. Από πλευράς μεθοδολογίας, η διαχείριση γίνεται με βάση την ανάλυση βιωσιμότητας της κάθε εταιρείας, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, αλλά και τη συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών πιστούχων.